Regulamin konkursu

18 stycznia 2017

Regulamin konkursu smart-style.pl na Facebooku

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Smart Style Justyna Tarantowicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem 7393427778, NIP: 7393427778, Regon: 364603481; z siedzibą: ul. Platynowa 19/16, 80-041 Gdańsk zwany dalej Organizatorem.

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora.

3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

5. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.smart-style.pl w zakładce „Blog”.

II Zasady konkursu

1. Konkurs trwa od 19.01.2017 r do 02.02.2017 r.

2. Udział w konkursie polega na: Polubieniu strony fanpage`a i udostępnieniu postu konkursowego.

3. Polubienie profilu i udostępnienie postu jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

III. Nagrody

1. Podczas edycji konkursu do wygrania będzie bon o wartości 50 zł na zakupy w sklepie www.smart-style.pl ważny do 31.12.2017 r.

2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

3. Bon można wykorzystać na dowolny produkt dostępny na stronie sklepu www.smart-style.pl

IV Sposób wyłaniania zwycięzców

1. Nagrodę wygra uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.

2. Zwycięzcą konkursu zostaną osoby, które zostaną wyłonione drogą losową w dniu 03.02.2017 r.

V Wydanie nagród

1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez wiadomość na profilu Facebooka o wygraniu nagrody w terminie trzech dni od ukończenia konkursu.

2. Imię i nazwisko Zwycięzców, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie fanpage`u Organizatora.

3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

VI Laureaci i dane osobowe

1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Autor: smart-style.pl
Smartstyle.pl - najlepszy sklep internetowy z akcesoriami GSM.
Skontaktuj się z autorem - napisz wiadomość.
Platynowa 19/16
80-041 Gdańsk
Phone: 506 717 110